ទំនាក់ទំនង

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៌កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

 

ផ្ទះលេខ ១៥ ផ្លូវលេខ ៤២០ 

សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌ័ចំការមន

រាជធានីភ្នំពេញ

 

 

ទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ ២១៨៦៧៤

អ៊ីម៉ែល: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

គេហទំព័រ: www.cdfcambodia.net

 

Additional information